ASZF:1. A javítás vagy szervíztevékenység végzése

1.1 Az Ipari Klíma Kft. a tevékenységét az Ügyfél hibabejelentése alapján végzi. A Ügyfél a hibabejelentésben köteles a hiba leírását a lehető legpontosabban megtenni. A kiszállás megkezdés előtt előtt telefonon ellenőrizzük a megrendelőben feltüntetett adatokat és a hibajelenséggel kapcsolatos kérdéseinket feltesszük. Minden pontatlanságból illetve nem valós hibajelentésből eredő késedelem, költség stb. az Ügyfelet terheli.

1.2 A hibabejelentésben kérjük megadni annak a személynek a nevét, elérhetőségét (mobil telefonszám) akik a Szerviz képviselőjét a helyszínen támogatja és a munkalapot leigazolja. A szervizkiszállás idejének biztos ismeretében a Szerviz a megadott személyt értesíti az érkezés idejéről. Minden a kiszállás helyszínéről történő távozáskor fel kell venni munkalapot, és azon rögzíteni kell az elvégzett tevékenységet, és a felmerült díjakat.

1.3 A Szerviz a kiszállásokat a beérkezések sorrendjében teljesíti, de előnyt élveznek a sürgősségi javítások. A sürgősségi javitásért megbeszélés szerinti egyedi árat számitunk fel!
Az egyedi megrendelést ujra le kell adnia a weboldalunkon!

A Szerviz a kiszállás idejére vonatkozóan tájékoztató jellegű információt ad az Ügyfélnek, ami nem kötelező csak tájékoztató jellegű.

1.4 Az Ügyfél hibabejelentését követő kiszállás díja a hiba diagnosztizálásának költségét foglalja magában. A hibaelhárítás nem foglalja magában szakvélemény kiállítását, gazdasági döntést megalapozó szakértést stb.

1.5 A kiszállás illetve hibaelhárítás megkezdése során az Ügyfél részéről megbízott személynek jelen kell lennie a helyszínen, és aktívan együtt kell működnie a Szervizzel. Ha az Ügyfél képviselője távozik a helyszínről elérhetetlen lesz és ezzel hátráltatja a munkavégzést akkor jogosult a munkavégzést felfüggeszteni az Ipari Klíma Kft. képviselője és a helyszínről távozni, a felmerült költségek azonban teljes egészében az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél képviselője köteles a helyszínen a hibaelhárítás megkezdése előtt a Szerviz képviselőjét tájékoztatni az irányadó munka- és balesetvédelmi szabályokról és előírásokról. Ennek elmulasztásából eredő valamennyi kárért az Ügyfél felelős.

1.6 Az Ügyfél köteles a Szerviz munkavégzésének valamennyi feltételét biztosítani a helyszínen (megfelelő világítás, tápfeszültség, illetve egyéb a működés kipróbálásához szükséges feldolgozandó anyag, nehezebb eszközök kiemeléséhez szükséges eszközök rendelkezésre bocsátása stb.). A Szerviz ezen feltételek hiányában az Ügyfél kockázatára folytathatja a munkavégzést, ill. amennyiben a körülmények a munkavégzést nem teszik lehetővé, jogosult a tevékenységét a helyszínen befejezni. Utóbbi esetben a Szerviz eredménytelen kiszállásával keletkezett valamennyi költséget az Ügyfél köteles viselni.

1.7 A Szerviz gépészeti (különösen a gép burkolatának és szerkezetének megbontásával járó) és villanyszerelési tevékenységet a kiszállás folyamán nem végez csak írásban történt kérésre, szükség esetén ezen munkák szakszerű elvégzéséről az Ügyfélnek kell gondoskodnia.

1.8 A Szerviz képviselője köteles a szerviz tevékenység ellátása során a legjobb tudása és szakmai tapasztalata alapján eljárni. Amennyiben a munka elvégzésének lehetősége az összetettsége miatt azt indokolja, hogy további szakember szükséges a Szerviz jogosult munkatársat a helyszínre küldeni, és az ennek megfelelő óradíjakat leszámlázni. Erről előzetes egyeztetés történik!

1.9 A Szerviz a hibaelhárításra vonatkozó javaslatát csupán műszaki szempontok figyelembevételével teszi, annak során sem gazdaságossági, sem üzemeltetési, sem üzemviteli, sem pedig egyéb szempontokat nem vesz figyelembe.

1.10 Az Ügyfél bármikor jogosult hibabejelentés visszavonására, de ebben az esetben a már elvégzett munkák költségeit köteles megtéríteni.

1.11 Az Ügyfél - az események reprodukálhatósága érdekében - köteles a szervizkiszállás során esetlegesen tapasztalt hibákat, hiányokat haladéktalanul jelezni a Szerviznek.

1.12 A Szerviz a kiszállásokat alapvetően munkaidőben végzi hét közben (8.00-17.00).

1.13 Szervíz által a javításra megadott határidők tájékoztató és nem kötelező erejűek. Befolyásolhatja az alkatrészt beszállítók késedelme!

1.14 Amennyiben a javítás folyamán olyan körülmény lépne fel, amely az előzetesen adott ár lényeges - 30%-ot meghaladó emelkedéséhez vezetne, akkor a javítóhely új javítási árajánlatot ad. Kis mértékű 30%-ot nem meghaladó maximum 100.000-Ft-os áremelkedés esetén a szerviz a javítási költség szóbeli egyeztetés után a munkát elvégzi és az Ügyfélnek a megemelt árat kell megfizetnie.

1.15 A szerviz a kiszállás alkalmával megrendelt munkáról konkrét összegű javítási költséget ad, amit a megrendelő lapon írott formában rögzít. Amennyiben javítás összege a javítási munka menete során változik, akkor a 1.14-es pont szerint jár el a szerviz.

1.16 Az Ügyfél köteles a nem magyar anyanyelvű alkalmazottja, alvállalkozója mellé tolmácsot biztosítani.2. Fizetési feltételek

2.1 A Szerviz egyoldalúan jogosult a hiba felmerülésekor meghatározni a fizetési feltételeket. A fizetés történhet a teljesítést követően vagy azt megelőzőleg előleg nyújtásával. Utóbbi esetben Szerviz csak akkor kezdi meg a hiba elhárítását, ha a kiállított előlegszámla teljes egészében kiegyenlítésre került. Amennyiben a hibaelhárítás költségei meghaladják az előleg összegét, a szerviz újabb előlegszámla kiállítására jogosult, amely összegének kiegyenlítéséig jogosult a teljesítését felfüggeszteni.

2.2 Az Ügyfél köteles a hozzá beérkezett, Szervíz által kiállított számlákat, azok keltétől számított 15 napos fizetési határidejével kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a Szerviz a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével egyező mértékű késedelmi kamat érvényesítésére jogosult.

2.3 A szerviz a helyszínen megállapítja a hibát amit árajánlat mellett rögzít és a megrendelővel egyeztet. A megrendelő a javítás helyszínén adott árajánlatban szereplő tételeket azonnal elfogadhatja és ismételten a http://www.klima-alkatresz.hu/index.php?id=javitas leadhatja a javítás megrendelését az ajánlott javítási ár mező kitöltése mellett. Minden esetben feltétele a munka folytatásának az érvényes megrendelő megléte.

Amennyiben a hibamegállapítást és az írásos árajánlatot követően az árajánlatban szereplő javítási díjat a megrendelő vagy megbízottja nem fogadja el 5 munkanapon belül, vagy a munkát a megrendelő hibájából nem lehet folytatni, úgy a szerviz jogosult a kiszállási díjat a szerződés szerinti összegben és a hibamegállapítási díjat kiszámlázni. Hibamegállapítási díj, szakvélemény 13.000-Ft+ÁFA a 2 órát nem meghaladó hibafeltárás esetén, ezt meghaladó időben a mindenkori feltüntetett óradíj kerül számlázásra.

2.4 Amennyiben a Felek az egyedi szerződésben eltérően nem állapodnak meg, a Szerviz az elvégzett munka ellenértékeként az alábbi szervízdíjakra jogosult:

normál munkaidőben (08.00- 17.00) az alapóradíj:13.000,-Ft+ÁFA/óra
(a felkészülés, a munka lezárás időtartamát is beleértve), továbbá útiköltségként 90-Ft+ÁFA/km. A kiszállási díj kecskeméti kiindulási ponttól számítandó.
Minimum 3000-Ft+ÁFA

Normál munkaidőn túli javítás, hét közben 22 óráig +30% ez időn túl +50%

Munkaszüneti napon 8.00-17.00 közötti időszakban +50% ez időn kívül az alapóradíjat 100%-os felár terheli (2 x alapóradíj)

Sürgősséggel kért szerviz kiszállás, a lehető legrövidebb időn belül történő javítás megkezdése +100%

Fenti óradíjak közlése nem jelenti az adott szolgáltatás vállalását, árajánlatban rögzítettek szerint el lehet tőle térni. Ekkor a szerződés szerinti vállalási ár helyettesíti a fenti díjakat, az kerül meghatározott fizetési feltételek mellett számlázásra.3. Egyéb

3.1 A Szerviz a szerződéses kötelezettségeinek felróható megszegéséből eredő károkért káreseményenként 200.000,- forint összeg erejéig felel és nem tovább.

3.2 Jelen általános szerviz feltételek a visszavonásig érvényesek.

3.3 Jelen feltételekben eltérően nem szabályozott kérdésekben a magyar jog - különös tekintettel a Polgári törvénykönyvre - rendelkezései az irányadók.

3.4 Jelen feltételekből eredő valamennyi esetleges jogvita elbírálására a Felek kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét.

4. Korlátozások

4.1 32-35 °C feletti külső hőmérsékletnél a legtöbb hűtőberendezés eléri fizikai korlátait. A berendezések az extrém hőmérséklet miatt állóhelyzetükben is lekapcsolási nyomásérték felett tartózkodhatnak. Lehetséges hogy álló helyzetükben a gáztöltetet is lefúvatják a biztonsági szelepeiken keresztül.

4.2 Az üzemeltető lehetősége,hogy vízzel hűtse a berendezés kondenzátorblokkját ügyelve az érintésvédelmi kockázatokra. Nem szűrt víz esetén vizkő lerakódás alakul ki ami lecsökkenti a hőcserélők hőleadó képességét,igy nagy üzemi nyomás növekedés jön létre, ami rontja a berendezés teljesítményét.

4.3 Az extrém magas hőmérséklet miatti gépleállás nem a berendezés hibája ,hanem a beépitett védelmi eszközök üzemszerü működése!


Alkatrész
Segédanyag
Hűtőközeg
Vezérlés